Nyheter Vetenskap 

Vem ska ta hand om de äldre?

Svensk äldreomsorg står inför enorma framtida utmaningar. Antalet äldre över 80 i Sverige beräknas öka med 76% fram till 2035, denna utveckling resulterar i att det redan under nästa decennium kommer finnas en personalbrist på 160 000 medarbetare. Äldreomsorgen är också en bransch som plågas av sjukskrivningar och tidigare forskning har visat att varannan anställd inom sektorn någon gång har övervägt att avsluta sin anställning.

Dan Lundgren, utvecklingsledare på socialförvaltningen och doktorand vid Hälsohögskolan publicerade nyligen en doktorsavhandling som lyfter framtida de framtida utmaningar som svensk äldreomsorg står inför han menar också att det krävs förbättringar för att enligt Lundgren är ett gott ledarskap och en god psykosocial arbetsmiljö enormt viktigt för att öka kvalitén på äldreomsorgen. Har ser ett starkt samband mellan anställdas välbefinnande och kvalitén på vården som de äldre får.  Dan Lundgren uttrycker vikten av chefers roll i arbetet för anställdas hälsa men konstaterar att hans forskning visat på att chefers roll blir betydligt mindre väsentlig inom hemtjänsten eftersom att sammanhållningen på arbetsplatsen är svagare.

 Han konstaterar även att det finns ett stort problem i personalbristen eftersom att det finns en stor ohälsa blandanställda. Personalbristen är förmodligen därför ett problem som bara kommer växa i framtiden. Tyvärr leder även mindre personal till en ökad arbetsbörda vilket kommer att förstärka de negativa trenderna ytterligare. Han lyfter att det är av oerhört stor vikt att lägga resurser på att rekrytera ny personal men framförallt att göra insatser för att behålla den redan befintliga.  Lundgren tror att vi kan möta framtidens utmaningar genom att bemöta de skillnaderna som finns mellan olika typer av omsorg eller genom att göra om hemtjänst och särskilt boende för att skapa en enda finansiell enhet med en solidarisk resursfördelning. 

Emanuel Andersson

Related posts